Tuesday, June 3, 2014

Լույսի բեկման օրենք

Ընկնող ճառագայթը և բեկված ճառագայթը բաժանման սահմանի նորմալի հետ գտնվում են միևնույն հարթության վրա։ Անկման i անկյունը և բեկման r անկյունը կապված են, առնչությամբ, որտեղ n-ը անկյունների մեծություններից անկախ մի հաստատուն է։ n մեծությունը՝ բեկման ցուցիչը, որոշվում է այն երկու միջավայրերի հատկություններով, որոնց բաժանման սահմանով անցնում է լույսը և կախում ունի նաև ճառագայթը գույնից։Լույսի բեկման երևույթը հայտնի էր դեռևս Արիստոտելին (մ.թ.ա. 350)։ Օրենքի քանակապես հաստատման փորձը պատկանում է հռչակավոր աստղաբաշխ Պտղոմեոսին (մ.թ.ա. 120), որը ձեռնարկել էր անկման և բեկման անկյունների չափելը։ Նրա բերած չափումների տվյալները շատ ճշգրիտ են։ Պտղոմեոսը հաշվի էր առնում երկրի մթնոլորտում տեղի ունեցող բեկման ազդեցությունը լուսատուների տեսանելի դիրքի վրա (մթնոլորտային ռեֆրակցիա), և նույնիսկ կազմել էր ռեֆրակցիայի աղյուսակները։Սակայն Պտղոմեոսի չափումները վերաբերում էին համեմատաբար փոքր անկյուններին։ Այդ պատճառով Պտղոմեոսը հանգեց այն սխալ եզրակացության, որ բեկման անկյունը համեմատական է անկման անկյանը։ Շատ ավելի ուշ (մոտ 1000 թ.) արաբական լուսագետ Ալհազենը (Ալհայթամ) հայտնաբերեց, որ անկման և բեկման անկյունների հարաբերությունը հաստատուն չի մնում, սակայն նա օրենքի ճիշտ արտահայտությունը տալ չկարողացավ։ Բեկման օրենքի ճիշտ ձևակերպումը պատկանում է Սնելիին (1591-1626 թթ.), որը իր չհրապարակված գրքում ցույց տվեց, որ անկման և բեկման անկյունների կոսեկանսնների հարաբերություն մնում է հաստատուն, և Դեկարտին, որը իր «Դիօպտիկայում»  տվեց բեկման օրենքի ժամանակակից ձևակերպումը։ Իր օրենքը Դեկարտը սահմանեց մոտ 1630 թվականին։ Հայտնի էր նրան, արդյոք, Սնելիի հետազոտությունները՝ պարզ չէ։Անդրադարձման և բեկման օրենքները նույնպես ճիշտ են որոշ պայմաններ պահպանելու դեպքում միայն։ Այն դեպքում, երբ անդրադարձնող հայելու կամ երկու միջավայրերը իրարից բաժանող մակերևույթի չափերը փոքր են, զգալի շեղումներ են դիտվում նշված օրենքներից։Սակայն մի լայնատարած բնագավառի երևույթների համար, որոնք դիտվում են սովորական օպտիկական գործիքներում, բոլոր թվարկված իրենքները պահպանվում են բավականաչափ խիստ ձևով։ Ուստի օպտիկայի գործնականում չափազանց կարևոր բաժնում՝ օպտիկական գործիքների մասին ուսմունքում, այդ օրենքները կարող են համարվել լրիվ կիրառելի։ Լույսի մասին ուսմունքի ամբողջ առաջին էտապը կայացել էր այս օրենքների հաստատմանը վերաբերող հետազոտությունների և օրենքների կիրառությունների մեջ, այսինքն՝ դնում էր երկրաչափական կամ ճառագայթային օպտիկայի հիմքը։

Լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքը

Համասեռ միջավայրում լույսը տարածվում է ուղիղ գծերով։ Այս օրենքը հանդիպում է Էվկլիդեսին վերագրվող մի երկում 300 տարի մեր թվարկությունից առաջ և, հավանական է, որ այն հայտնի էր և կիրառվում էր շատ ավելի առաջ։ Այս օրենքի փորձնական ապացույց են կարող ծառայել կետային աղբյուրներով ստացվող կտրուկ ստվերների կամ փոքր անցքերի միջոցով ստացվող պատկերների դիտումները։ Մարմնի ուրվագծի և նրա ստվերի հարաբերությունը, երբ մարմինը լուսավորվում է լույսի կետային աղբյուրով այսինքն՝ այնպիսի աղբյուրով, որի չափերը շատ փոքր են նրա մինչև առարկան ունեցած հեռավորության համեմատությամբ համապատասխանում է ուղիղ գծերով կատարվող երկրաչափական պրոյեկտմանը ։

Լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքը կարելի է համարել փորձով հաստատուն սահմանված։ Նա ունի շատ խոր իմաստ, որովհետև, ըստ երևույթին, ուղիղ գծի հասկացությունը ծագել է օպտիկական դիտումներից։ Ուղիղ գծի երկրաչափական հասկացությունը որպես ամենակարճ հեռավորությունը երկու կետերի միջև, հասկացություն է այն գծի մասին, որով լույսը տարածվում է համասեռ միջավայրում։ Սրանից է առաջացել անհիշելի ժամանակներից օգտագործվող լեկալի կամ շինվածքի ուղղագիծ լինելու ստուգումը տեսողության ճառագայթի միջոցով։ Նկարագրված երևույթի ավելի մանրազնին ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ուղղագիծ տարածվելու օրենքը իր ուժը կորցնում է, երբ գործ ունենք շատ փոքր անցքերի հետ։

Օպտիկա

Օպտիկա, ֆիզիկայի բաժին է, որն ուսումնասիում է լույսի բնույթը, առաքման և կլանման օրենքները, տարածումը տարբեր միջավայրերում, ինչպես նաև նյութի հետ լույսի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող երևույթները։
Օպտիկական երևույթները մարդկությանը հետաքրքրել են շատ վաղուց, սակայն օպտիկայի տեսության սկիզբը պետք թ համարել 17-րդ դարը։ Օպտիկայի զարգացումը պատմականորեն կարելի է բաժանել հետևյալ փուլերի՝ Նյուտոնի, Հյուգենսի ժամանակներից մինչև 19-րդ դարի սկիզբը՝ ալիքային և մասնիկային պատկերացումների վրա հիմնված, միմյանց բացառող տեսությունների բուռն պայքարի դարաշրջանը, որն ավարտվեց ալիքային տեսության հաղթանակով։ Երկրորդ փուլը Ֆրենելի, Յունգի ժամանակներից մինչև լուսային մասնիկների՝ քվանտների գաղափարի հաստատման և նրանց տեսության զարգացման դարաշրջանն է, իսկ երրորդը արդի փուլն է, որը կապված է հատկապես օպտիկական քվանտային գեներատորների հայտնագործման հետ։
Սկզբնական շրջանում օպտիկան սահմանափակվում էր էլէկտրամագնիսական ալիքների սպեկտորի տեսանելի մասով։ Ժամանակակից օպտիկան ուսումնասիում է էլեկտրամագնիսական ալիքների սպեկտորի ինչպես տեսանելի, այնպես էլ նրան հարող ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր տիրույթները։ Օպտիկական երևույթների մի մեծ խումբ կարելի է քննարկել առանց լույսի ալիքային բնույթը հաշվի առնելու, ընդունելով, որ լուսային էներգիան փոխանցվում է ճառագայթի երկայնքով։ Այս պատկերացումը և լույսի անդրադարձման ու բեկման օրենքները միասին կազմում են երկրաչափական օպտիկայի հիմքը։
Օպտիկայի կարևորագույն բաժիններից է սպեկտրոսկոպիան, որն զբաղվում է ինչպես ատոմների և մոլեկուլների կլանման ու ճառագայթման, այպես էլ կոմբինացիոն ցրման սպեկտրների ուսումնասիրությամբ։ Օպտիկական չափումները, ուսումնասիրման մեթոդները և գործիքները լայն կիրառություն ունեն կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում, թե գիտական և թե գործնական խնդիրների լուծման համար։ Լույսի արագության որոշման փորձերը վակուումում և տարբեր միջավայրերում էական նշանակություն են ունեցել հարաբերականության հատուկ տեսոջթյան զարգացման համար։

Thursday, February 27, 2014

If I were to have any job in the world…..

 If I were  asked what profession to choose for my future career, I would probably  decide  to narrow in business management, more of general business management actually, this interest came from my father, looking at him and understanding  the toughness and the hard working days of his. Any kind of job in business is not an easy practice, you are in control for over one thousand people, and it is your responsibility to lead your company forward, the larger the company the bigger responsibility you have in your hands, you to have to know the solution for any minor problem that appears, even if it is the slightest thing you can ever imagine,  So this profession requires great sense of responabilty for a person to possess, it also requires a good knowloge of one or two forign languges, the more languages you know the easier it becomes to contact with your counter partners. This profession looks in a very wide view of prospective, you can travel to any place of the world wothout worrieing finding a job, you can be the richest man in the world, with great powers comes great resposnabilties. Before choosing your future career you should consider whether it fits to your abilities, or it will secure your future life. There are many things that you like to do in your life, and you might as well find a position close to it, for example, if you like computer programming, you can manage a software company. It As also depends, on your finicial situation, after all you have  to obtain particular schooling at a uninversity or a collage, which can be expensiv. Long story short, its far more serious thing to take up whereas many of us don't take it so seriously that should be done. 

Monday, February 3, 2014

Մի Բանով Օգնեմ ՁեզՑանկացած բնական թիվ կարելի է գրել տասը թվանշանների միջոցով   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9...

891842 <-  վերջին թիվը վերջանում է 2-ով

10893<-  թվանշաների գումարը հավասար է 21-ի, ուրեմն բաժանվում է 3-ի.

1956670 <- այս թվերի վերջին թվանշը վերջանում է 0-ով կամ 5-ով, որեմն բաժանվում է 5-ի.

324 <- այս թիվը բաժանվում է 6-ի, որովհետև նրանց թվի գումարը բաժանվում է 3-ի նաև վերջին թվանշանը բայանվում է 2

7423512 <- այս թիվը կբաժանվի 8-ի որովհետև նրա վերջին 3 թվանշաների գումարը հավասար է 8-ի.

531,441 <-  այս թվանշաների գումարը բաժանվում է 9-ի, ուրեմն նա  բաժանվում է 9-ի.
74523950 <- այս թվերի վերջին թվանշը վերջանում է 0-ով, ուրեմն նա կբաժանվի 10-ի.


Լոգարիթմեր
 


1.     Սահմանում:

Սահմանում  b(b>0) թվի լոգարիթմ a հիմքով  (a>0, a ≠ 1) կոչվում է  այն x թիվը, որով պետք է  աստիճան բարցրացնել  a հիմքը  b թիվը բարցրացնելու համար, աըսինքն...
 = b   կամ    = x

Մի թիվը որքան անգամ ենք բազմապատկում, որ ստանանք մեկ այլ թիվ1.     Նկատենք, որ գործ ենք ունենում երեք թվերի հետ.

2.     հիմք-այն թիվը, որը բազմապատկում ենք.

3.     լոգարիթմը-այն թիվը, որ ցույց է տալիս, թե հիմքը բազմապատկման ժամանակ քանի անգամ պետք է օգտագործվի.

4.     այն թիվը, որն ուզում ենք ստանալ:


Օգտագործվում է նաև e հիմքով լոգարիթմ: Դա Euler-ի թիվն է, մոտավորապես հավասար է 2.71:


Լոգարիթմը կարող է լինել տասնորդական թիվ: Օրինակ՝ 10 հիմքով 26-ի լոգարիթմը հավասար է 1.41497…

Monday, February 11, 2013

Hovhannes Tumanian "Maro" (translated)


Our village has until today
There is a willow in my way.
He divided the great forest,
Human organize exempt.
Stands still and the heat
It's cool to have a beat
a mountainous river
The rill half a day,
When the heat narrows.
we used to go there and swim
with a nude and active groupe 
with noise with noise 
We were playing, and running 
in the colorful smallish sand
or following the the
butterflies with golden wings 
And always tired under the tree 
lonly sitting down beside the rock
beside Maros Grave

Maro, unhappy maro
You are my childhood friend,
The more we played,
One another to love and beat...

Thursday, January 31, 2013

Արվեստ "Կլացիզիզմ"

Կլասիցիզմ

Կլասիցիզմ ընդհանուր առմամբ վերաբերում է բարձր առնելով Դասական հնություն ինչպես առաջ չափանիշներին ճաշակով, որիձ գտում են հետեւել. Արվեստը Կլասիցիզմ սովորաբար ձգտում են պաշտոնական եւ զուսպ.
մի ուժ է, որը պետք է հաճախ ներկա լինեն նաեւ միջնադարյան եվրոպայում եւ եվրոպական ավանդույթների ազդեցության տակ. Այնուամենայնիվ, որոշ ժամանակաշրջաններ զգացել իրեն ավելի շատ կապված է դասական իդեալներին, քան մյուսները, մասնավորապես  տարիքը լուսավորության եւ որոշ կլասիցիզմ շարժումների մոդերմիզ.

Ընդհանուր տերմին
Կլասիցիզմը կոնկրետ ժանր է փիլիսոփայական արտահայտման մեջ,  գրականություն, ճարտարապետություն, արվեստ, երաժշտություն, որն ունի հին հունական եւ հռոմեական աղբյուրները եւ շեշտը դնելով հասարակության վրա.  Կլասիցիզմը հերթական միտումը ուշ անտիկ ժամանակաշրջանում ունեցել է մեծ զարթոնքը Քարոլինգիան Օթոնիան ստեղծագործության մեջ. Կա մեկ այլ առավել երկարակյաց վերածնունդ  իտալական վերածննդում, երբ անկումը Բյուզանդիայի աճող առեւտրի իսլամական մշակույթները բերեց հեղեղը գիտելիքների մասին նաև հին Եվրոպայում.
Վերածննդի հանգեցրել է եւ հետ տվեց ճանապարհը մի ուրիշ զգացում, թե ինչ է «Դասական» 16րդ եւ 17րդ դարերում. Դատարանը Louis XIV երեւում էր նաեւ կենտրոնում, այս ձեւով կլասիցիզմ, իր հղումներով նույն աստվածություններին "Օլիմպուս" որպես խորհրդանշական հենակի համար բացարձակ իշխանությունն և հավատարմությունը ակնհայտ է և դեդուկտիվ պատճառաբաներով. Այս ժամանակաշրջանը դասական արվեստի ձեւերն էին, հունական դրամական երաժշտությունը, նաև Oպերան. ժամանակակից եվրոպական ձեւով  փորձեցին վերստեղծել համադրումը երգ ու պարը թատրոնում եւ կարծելով, որ հունական նորմ է.
Օրինակներ: Այս կոչը կլասիցիզմ ընդգրկել են Դանթեն, Շեքսպիրը եւ Փետրաչիան. 19 - րդ դարը տեսել է դասական տարիքը որպես նախորդ աքադեմիցիզմ. այդ թվում շարժումների, ինչպես նաեւ գիտության  Յունիֆորմիթարիանիզմ, և ստեղծում է արվեստի բնագավառներում խստացնելու բաժին.
20 րդ դարի մի շարք փոփոխություններ տեղի ունեցավ  արվեստի ու գիտության մեջ. օգտագործվել այնպես էլ նրանց, ովքեր մերժում էին, կամ տեսել են, ինչպես նաեւ ժամանակավոր գիտական, սոցիալական ու աշխարհին, և նրանք ովքեր ընդունել են փոփոխություններ որպես միջոց տապալելու ընկալվում կշիռը 19 - րդ դարում:


Թատրոնի Մեջ
Կլացիսիզմը թատրոնում մշակվել է 17 - րդ դարում, Ֆրանսիական թատերագրող, այդ թվում  նաև « Դասական պայմանագիր » ժամանակի տեղ եւ գործողությունների հայտնաբերվել է պոետիկա Արիստոտելից.
·         Միասնության ժամանակ անդրադարձել է անհրաժեշտության ողջ գործողության Պիեսը կկայանա կեղծ 24 - ժամյա ժամկետում:
·         Միասնության տեղ նշանակում է, որ ակցիան պետք է մերկացնել մեկ վայրում:
·         Միասնության գործողության նշանակում է, որ պետք է կառուցել շուրջ Պիեսը մի 'հողամասի գծի', ինչպիսիք են ողբերգական սեր, կամ հակասության պատվի  պարտականությունն է.
Այս Օրինակներ էին  Կլասիցիստ դերագրող Պիեռ Քորնիել.

Ճարտարապետություն
Կլասիցիզմը ճարտարապետության զարգացման ընթացքում իտալական վերածննդի գրվածքների եւ նմուշների վերաբերյալ Լեոն Բաթիսա Ալբերտի և աշխատանքի Ֆիլլիպո Բրունելեչին.  Համամասնությունը, երկրաչափության եւ պարբերականության մասերն են  քանի որ դրանք ցույց տվեցին, որ ճարտարապետության դասական հնություն է և  մասնավորապես  ճարտարապետությունը հին Հռոմում, որից բազմաթիվ օրինակներ մնացել են.